Εργαστήριο Επιχειρηματική Πληροφορικής (BILab)

Το Εργαστήριο Επιχειρηματική Πληροφορικής (Business Informatics Laboratory - BILab) λειτουργεί με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου από το 1999 (21-10-99), ενώ η λειτουργία του θεσμοθετήθηκε το 2001 (ΦΕΚ Α250/22-10-01). Πρόκειται για μικτό τύπο εργαστηρίου, δηλαδή εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και των άλλων Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύγχρονα θέματα των τεχνολογιών της επιχειρηματικής πληροφορικής, με έναν δυναμικά ανανεούμενο τρόπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη του τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επικρατούσες συνθήκες τόσο διεθνώς όσο και στον ελληνικό χώρο. Τα ερευνητικά θέματα με τα οποία ασχολούνται τε μέλη του εργαστηρίου είναι τα πληροφοριακά συστήματα γενικώς, τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, οι εφαρμογές της ασαφούς λογικής, η μαζική εξατομίκευσης, η εξόρυξη δεδομένων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο, καθώς και άλλα συναφή θέματα.

Το Εργαστήριο Επιχειρηματική Πληροφορικής υποστηρίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των Τμημάτων του ΟΠΑ. Κάθε χρόνο το προσωπικό του εργαστηρίου εκπαιδεύει έναν μεγάλο αριθμό φοιτητών και συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων κατευθύνσεων και μορφών εκπαιδευτικής τακτικής, σχετικών με τις επιχειρηματικές σπουδές, μέσω της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων.

Συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής για την υλοποίηση ερευνητικών έργων, οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις και εκδόσεις σχετικές με θέματα της επιχειρηματικής πληροφορικής, εφαρμόζει και διαδίδει τις νέες τεχνολογίες της επιχειρηματικής πληροφορικής μέσω συνεργασιών με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αναπτύσσει νέα προϊόντα σε θέματα της επιχειρηματικής πληροφορικής και επιλύει επιχειρηματικά προβλήματα με τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.